Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Τόμας Μπέρνχαρντ (Thomas Bernhard): Φήμη
Φή­μη
(Beruhmt)

ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ κα κά­το­χος πα­νε­πι­στη­μια­κς ­δρας ­ναγ­κά­στη­κε ν δι­α­κό­ψει μι γ­χεί­ρι­ση ρου­τί­νας, κα­θό­λου δύ­σκο­λη, ο­τε ­πι­κίν­δυ­νη, κα ν ­να­θέ­σει τν πε­ρά­τω­σή της στος βο­η­θούς του, λό­γ ξαφ­νι­κς ­δι­α­θε­σί­ας. Στ συ­νέ­χεια δν δι­έ­θε­τε τ σθέ­νος ν πα­ρα­δε­χτε δη­μο­σί­ως κα στν ­δια τν ­σθε­ν, ­ποί­α ε­χε ν τ με­τα­ξ συ­νέλ­θει, τ πς ­χουν τ πράγ­μα­τα, ν­τι­θέ­τως, δε­χό­ταν τ συγ­χα­ρη­τή­ρια τς ­σθε­νος γι τν ­πι­τυ­χη­μέ­νη ­πέμ­βα­ση, ­νε­ξάρ­τη­τως δ ­π’ τ ­πρ τ δέ­ον πο­λύ­τι­μα δ­ρα πο δέ­χτη­κε ­π’ τν ­σθε­ν, με­τα­ξ τν ­ποί­ων κι ­να χρυ­σ ρο­λό­ι τσέ­πης, τ ­πο­ο λέ­γε­ται ­τι ­ν­κε στν Να­πο­λέ­ον­τα Ι. ­γνο­ο­με, πό­σοι φη­μι­σμέ­νοι χει­ρουρ­γο κα­θη­με­ρι­νς α­σθά­νον­ται ­δι­α­θε­σί­ες, δι­α­κό­πτουν γ­χει­ρί­σεις κα τς ­να­θέ­τουν στος βο­η­θούς τους, καρ­πω­νό­με­νοι ν συ­νε­χεί­ τν ­παι­νο, τ συγ­χα­ρη­τή­ρια κα τ ε­χα­ρι­στή­ρια δ­ρα, ­στό­σο ­ριθ­μός τους θ πρέ­πει ν πλη­σιά­ζει τν ­διο τν ­ριθ­μ τν φη­μι­σμέ­νων χει­ρουρ­γν. Κι ­ριθ­μς ­μως τν ­γνώ­στων κι ­φα­νν βο­η­θν, στος ­ποί­ους ­πλς ­πα­γο­ρεύ­ε­ται ­ποι­α­δή­πο­τε ­δι­α­θε­σί­α, ε­ναι ­ξί­σου ­ψη­λός. ­πο­φαι­νό­με­νος προ­τι­μο­σε ν χει­ρουρ­γε­ται πάν­το­τε ­π τος βο­η­θος τν φη­μι­σμέ­νων χει­ρουρ­γν, ο ­πο­οι τυγ­χά­νει ν ε­ναι κα φη­μι­σμέ­νοι κα­θη­γη­τς ­α­τρι­κς, κι ­χι ­π’ α­τος τος τε­λευ­ταί­ους. Πάν­το­τε δ ­φη­νε πί­σω του τ χει­ρουρ­γι­κ τρα­πέ­ζι σ­ος κι ­βλα­βής.

ΣτΜ: ­φι­ε­ρω­μέ­νο στος ­φα­νες ­ρω­ες.


Πη­γή: Τό­μας Μπέρ­νχαρντ, Μι­μη­τς φω­νν, κ­δό­σεις Σούρ­καμπ, σελ. 128-129 (Tho­mas Bern­hard, Stim­me­ni­mi­ta­tor, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1987).


Νίκλας Τόμας Μπέρνχαρντ (Niclaas Thomas Bernhard) (Χέ­ερ­λεν λ­λαν­δί­ας 09.02.1931–Γκμον­τεν Α­στρί­ας 12.02.1989). Πε­ζο­γρά­φος, θε­α­τρι­κς συγ­γρα­φέ­ας κα ποι­η­τής, ­νας ­π τος ση­μαν­τι­κό­τε­ρους γερ­μα­νό­φω­νους συγ­γρα­φες το 20ο α­ώ­να κα μ­φι­λε­γό­με­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα στν πα­τρί­δα του, Α­στρί­α. ­στε­ρα ­π δύ­σκο­λα παι­δι­κ χρό­νια κα τ μά­χη μ τ φυ­μα­τί­ω­ση κι ­χον­τας γ­κα­τα­λεί­ψει τ γυ­μνά­σιο, ­φο­σι­ώ­νε­ται στ συγ­γρα­φή. Θέ­μα­τά του μο­να­ξιά, πό­νος, θά­να­τος, τ ­δι­έ­ξο­δο. Στ ρ­γα του κυ­ρί­αρ­χο ρό­λο παί­ζουν ε­ρω­νεί­α κι σαρ­κα­σμς σ μα­κρό­συρ­τες κα κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κς φρά­σεις. Τι­μή­θη­κε μ πλ­θος βρα­βεί­ων, με­τα­ξύ τν ­ποί­ων τ Κρα­τι­κ βρα­βε­ο λο­γο­τε­χνί­ας τς Α­στρί­ας (1967) κα τ βρα­βε­ο Γκέ­οργκ Μπύ­χνερ (1970). Πέ­θα­νε ­πα­γο­ρεύ­ον­τας τν ­να­δη­μο­σί­ευ­ση κα σκη­νο­θε­σί­α τν ρ­γων του. (Βλέπε περισσότερα στν εσαγωγ τς μεταφράστριας δ.)

Με­τά­φρα­ση ­π τ γερ­μα­νι­κά:
­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη (Χα­νιά, 1984). Με­τα­φρά­στρια κει­μέ­νων ­π τ γερ­μα­νι­κά, τ ­σπα­νι­κά κα τ γ­γλι­κά. Σπού­δα­σε με­τά­φρα­ση στ ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο κα ­λο­κλή­ρω­σε με­τα­πτυ­χια­κς σπου­δς μ ­πο­τρο­φί­α το γερ­μα­νι­κο κρά­τους στ Χα­ϊ­δελ­βέρ­γη τς Γερ­μα­νί­ας. ­πι­πλέ­ον ­σχο­λε­ται μ τν κρι­τι­κ θε­ά­τρου σ μό­νι­μη στή­λη πε­ρι­ο­δι­κο κα γρά­φει κρι­τι­κς λο­γο­τε­χνί­ας γι ­φη­με­ρί­δες κα πε­ρι­ο­δι­κά.επίσης για τον Τό­μας Μπέρ­νχαρντ δείτε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου